Technic Saigon

Tien Do

Written by Tien Do, a C++ developer and LEGO Technic fan, who lives and works in Ho Chi Minh City. Follow him on Twitter

Lịch sử LEGO Technic

April 03, 2016

LEGO Technic đã bắt đầu như thế nào? Chúng tôi đã rất may mắn được nói chuyện với Jan Ryaa, một trong những người sáng lập theme LEGO Technic trong thập niên ’70 của thế kỷ trước, khi đó ông đã cùng làm việc với một nhà thiết kế khác là Erik Bach. Vào một lúc nào đó, cả hai người đã không còn coi một viên gạch chỉ đơn giản là một viên gạch và họ đã làm việc chỉ với bộ công cụ của mình cùng với một số ý tưởng hay, và họ đã thay đổi một số thứ.